PROMO! 10% OFF ON ALL ONLINE ORDERS! 20 SEPT – 20 OCT!

Algemene voorwaarden

Deze ‘Algemene Voorwaarden Klanten’ zijn van toepassing op de relatie tussen Frituur Tartaar  en de Klanten.

1. Definities

Aanbod : het product –en dienstenaanbod van de Handelaar dat door de Klant via het Platform bij de Handelaar kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij de Handelaar van het door de Klant geselecteerde Aanbod.
Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Platform.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en de Handelaar met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.
Platform: de website(s), apps, tools en andere hulpmiddelen van Frituur Tartaar en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
Handelaar: een bedrijf dat gerechten, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.
Handelaarsinformatie: de informatie van de Handelaar met betrekking tot, onder andere, bedrijfs- en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (gerechten, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied, bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

2. Identiteit van Frituur Tartaar

SVELYN BV handelend onder de naam ‘Frituur Tartaar’

Zetel: Land van Rodelaan 16, 9820 Merelbeke (België)

Email: info@frituurtartaar.be


3. Toepasselijkheid

1.    De Algemene Voorwaarden Klanten zijn van toepassing op Bestellingen geplaatst door Klanten via het Platform in het kader van de Service.

2.    Op het Aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de Algemene Voorwaarden van de Handelaars van toepassing.

3.    De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling volgens artikel 5.1 onmiddellijk een Overeenkomst met de Handelaar aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

4.     Volgens boek VI van het Wetboek Economisch Recht geldt geen herroepingsrecht voor voedingsmiddelen en bederfelijke waren. De Klant is bijgevolg gebonden aan de Bestelling, behoudens in geval van gebreken in de Service.

4. Het Aanbod

1.    Frituur Tartaar publiceert het Aanbod namens de Handelaar op het Platform, overeenkomstig de door de Handelaar aangeleverde Handelaarsinformatie. Frituur Tartaar aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Handelaarsinformatie op het Platform. De Handelaar kan ingrediënten en additieven gebruiken voor gerechten en dranken, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met de Handelaar voor actuele allergenen informatie voordat de bestelling wordt geplaatst.

2.    Frituur Tartaar aanvaardt in het algemeen geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van producten en diensten geleverd door de Handelaar op grond van een Bestelling via het Platform, of voor enige verborgen of niet-verborgen gebreken in dergelijke producten. 

3.    Frituur Tartaar is alleen aansprakelijk voor of gehouden tot schadevergoeding voor grove tekortkomingen met betrekking tot diens verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dan wel voor haar opzet of bedrog. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Frituur Tartaar beperkt tot directe schade, met uitsluiting van enige indirecte schade.

5. De Overeenkomst

1.    De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling plaatst door het klikken op de knop ‘Bestelling Bevestigen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.

2.    Na het plaatsen van de Bestelling, zal Frituur Tartaar de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.

3.    De Overeenkomst kan alleen door de Handelaar worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Frituur Tartaar te melden.

4.    In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel de Handelaar.

5.    Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient de Klant aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

6.    Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient de Klant op de gecommuniceerde tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van de Handelaar, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of push notificatie door het Platform is weergegeven.

7.    Bij aflevering van de Bestelling kan de Handelaar vragen om identificatie van de Klant als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de Handelaar de betreffende producten aan de Klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

8.    Frituur Tartaar aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

1.    Bestellingen kunnen niet door de Klant bij Frituur Tartaar of via het Platform worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant is enkel mogelijk mits uitdrukkelijk akkoord van  de Handelaar.

2.    De Handelaar heeft het recht de Bestelling te annuleren indien met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.

3.    Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Frituur Tartaar besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.

4.    Frituur Tartaar heeft het recht om namens de Handelaar Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens van de Klant. Indien Frituur Tartaar een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Frituur Tartaar ervoor zorgen dat dit bedrag overgeboekt wordt op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Frituur Tartaar hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

1.    Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om de Handelaar te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan de Handelaar aan de deur of op de afhaallocatie.

2.    Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden en zal worden uitgevoerd door de Handelaar.

8. Klachtenregeling

1.    Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de Handelaar te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het Aanbod van de Handelaar en de uitvoering van de Overeenkomst ligt bij de Handelaar.

2.    Als de Klant klachten zou hebben gelinkt aan het Platform en de Bestellingen geplaatst door Klanten via het Platform in het kader van de Service, kan dezeFrituur Tartaar contacteren via e-mail of telefonisch.

Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

 Frituur Tartaar verwerkt persoonlijke gegevens van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.

Uw bestelling

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.

Find locations near you

Discover a location near you with delivery or pickup options available right now.